Tạp chí

Thành phần hóa học của dịch chiết thủy phân phần trên mặt đất dây thìa canh

Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn dicloromethan của dịch chiết thủy phân dây thìa canh, 5 hợp chất đã được phân lập bao gồm: β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl (1), lupeol (2), β-sitosterol (3), longispinogenin (4) và daucosterol (5). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định dựa trên các đặc tính lý hóa, dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối và kết hợp so sánh với các tài liệu đã công bố.

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DỊCH CHIẾT THỦY PHÂN PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT DÂY THÌA CANH

Hoàng Minh Châu1, Đỗ Thị Hà2, Phạm Thị Thúy2, Nguyễn Thị Thu2,

Nguyễn Thị Bích Thu2,*, Trần Văn Ơn3

1Công ty cổ phần Nam Dược, 2Viện Dược liệu, 3Trường Đại Học Dược Hà Nội

*Email: ngbichthu@gmail.com hoặc hoangminhchau@namduoc.vn

(Nhận bài ngày 13 tháng 7 năm 2015)

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn dicloromethan của dịch chiết thủy phân dây thìa canh, 5 hợp chất đã được phân lập bao gồm: β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl (1), lupeol (2), β-sitosterol (3), longispinogenin (4) và daucosterol (5). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định dựa trên các đặc tính lý hóa, dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối và kết hợp so sánh với các tài liệu đã công bố.

Từ khóa: Dây thìa canh, họ Thiên lý (Asclepiadaceae), Lupeol, β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl, Longispinogenin.

Summary

Chemical Constituents of the Hydrolysis Extract from the Arial Part of Gymnema sylvestre

Phytochemical investigation of the dichloromethane fraction of the hydrolysis extract of Gymnema sylvestre resulted in the isolation of 5 compounds, including β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl (1), lupeol (2), β-sitosterol (3), longispinogenin (4), and daucosterol (5). Their structures were determined on the basis of the physico-chemical properties, nuclear magnetic resonance spectral data , mass spectrometry, and by comparison with those in the literature data.

Keywords: Gymnema sylvestre, Asclepiadaceae, Lupeol, β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl, Longispinogenin. 

(Nguồn tin: )