Tạp chí

Tác dụng cải thiện hội chứng tự kỷ của cao chiết rau đắng biển trên mô hình chuột nhắt tự kỷ thực nghiệm gây bởi muối VALPROAT

Tự kỷ là một rối loạn hành vi nghiêm trọng đặc trưng bởi sự suy giảm trong các tương tác xã hội, khiếm khuyết trong giao tiếp và hành vi lặp lại. Tự kỷ đang phát triển với một tốc độ đáng báo động trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh tự kỷ

TÁC DỤNG CẢI THIỆN HỘI CHỨNG TỰ KỶ CỦA CAO CHIẾT

RAU ĐẮNG BIỂN TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TỰ KỶ THỰC NGHIỆM GÂY BỞI MUỐI VALPROAT

Phạm Thị Nguyệt Hằng*, Lê Thị Xoan, Nguyễn Minh Khởi

Viện Dược liệu

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 7 năm 2015)

Tóm tắt

Tự kỷ là một rối loạn hành vi nghiêm trọng đặc trưng bởi sự suy giảm trong các tương tác xã hội, khiếm khuyết trong giao tiếp và hành vi lặp lại. Tự kỷ đang phát triển với một tốc độ đáng báo động trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh tự kỷ. Rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.)) Wettst. là thảo dược để điều trị một số rối loạn tâm thần, đặc biệt là bệnh Alzheimer. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát vai trò của rau đắng biển đối với khả năng đổi hành vi trên chuột tự kỷ gây bởi muối valproat (VPA). Chuột nhắt mang thai vào ngày 12-13 được tiêm một liều duy nhất muối valproat (500 mg / kg, i.p). Chuột con sau sinh 21 ngày được uống cao chiết rau đắng biển liều 27 và 54 mg/kg cho đến 45 ngày tuổi. Trong quá trình cho uống, chúng tôi đánh giá thay đổi một số hành vi của chuột, bao gồm hành vi lo âu, tương tác xã hội và trầm cảm. Kết quả cho thấy cao chiết rau đắng biển có khả năng phục hồi hành vi trên chuột tự kỷ, đặc biệt ở liều 54 mg/kg. Từ những kết quả này, có thể kết luận rằng rau đắng biển có khả năng cải thiện các hội chứng tự kỷ như chống lo âu, chống trầm cảm và sự tương tác xã hội trên mô hình chuột tự kỷ thực nghiệm.

Keywords:  Muối valproat, Tự kỷ, Rau đắng biển, Lo âu, Trầm cảm, Tương tác xã hội.

Summary

Amelioration of Autism Symptoms by Bacopa monnieri (L.) Wettst. Extract

in Sodium Valproate-Induced Autism in Mice

Autism is a severe behavioral disorder characterized by impairments in social interactions, deficits in communication, and stereotyped behaviors. Autism is growing at an alarming pace in the global. The symptoms of autism are neurobehavioral imbalances such as locomotor activity, anxiety, depression or aberrant sensitivity to sensory stimulation. Prenatal exposure to valproate in pregnant mice is capable of inducing experimental autism resulting in neurobehavioral aberrations. Bacopa monnieri (L.) Wettst. is useful in several neurological disorders. In this study, we investigated the role of Bacopa monnieri (L.) Wettst. in reversible behavioral changes in sodium valproate-induced autism in mice. Pregnant mice on day 12 – 13 received a single dose of valproate (500 mg/kg, i.p). On postnatal day 21 VPA induced autistic pups were given oral administration by a daily dose of Bacopa monnieri (L.) Wettst. extract (27 and 54 mg/kg) up to postnatal day 45. Mice pups were subjected to behavioral testing to evaluate anxiety, social interaction and depression up to postnatal day 45. The results showed that significant improvement in behavioral assessments particularly with 54 mg/kg of Bacopa monnieri (L.) Wettst. extract. Based on these results, it can be suggested that Bacopa monnieri (L.) Wettst. extract ameliorates the autistic symptoms due to its anti-anxiety, anti-depression and social interaction.

Keywords:  Sodium valproate, Autism, Bacopa monnieri (L.) Wettst., Anxiety, Depression, Social interaction.

(Nguồn tin: )