Tạp chí

Thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá ổi ruột hồng

Thành phần hóa học của tinh dầu lá tươi của cây ổi ruột hồng (Psidium guajava L.) mọc tại Việt Nam đã được khảo sát. Ba mươi bốn hợp chất đã được xác định bằng GC/MSD-GC/FID. Những hợp chất chính là trans-caryophyllen (50%), aromadendren (10%) và globulol (6%)

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU LÁ ỔI RUỘT HỒNG

Võ Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Thảo Trân, Lê Ngọc Thạch*

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp HCM

*Email: lenthach@yahoo.com

(Nhận bài ngày 13 tháng 7 năm 2015)

Tóm tắt

Thành phần hóa học của tinh dầu lá tươi của cây ổi ruột hồng (Psidium guajava L.) mọc tại Việt Nam đã được khảo sát. Ba mươi bốn hợp chất đã được xác định bằng GC/MSD-GC/FID. Những hợp chất chính là trans-caryophyllen (50%), aromadendren (10%) và globulol (6%). Hoạt tính kháng vi sinh vật được khảo sát trên bốn chủng vi khuẩn (Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) và một chủng vi nấm (Candida albicans). Tinh dầu đã cho vùng ngăn chặn tối đa kháng Bacillus subtilisStaphylococcus aureus.

Từ khóa: Tinh dầu lá ổi ruột hồng, Psidium guajava L., Trans- caryophyllen, Thành phần hóa học.

Summary

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of “Oi ruot hong” Leaf Oil

The chemical composition of the essential oil extracted from fresh leaves of “oi ruot hong” tree (Psidium guajava L.) growing in Vietnam was studied. Thirty-four compounds were identified by GC/MS-GC/FID. The major compounds were trans-caryophyllene (50%), aromadendrene (10%), and globulol (6%). The anti-microbial activity was studied on four bacterial strains (Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) and one fungal strain (Candida albicans). The essential oils showed maximum zone of inhibition against Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.

Keywords: Guava leaf oil, Psidium guajava L., Trans- caryophyllene, Chemical composition.

(Nguồn tin: )