Tạp chí

Tiềm năng cây thuốc phục vụ sức khỏe cộng đồng ở tỉnh Kiên Giang

Tiến hành điều tra tài nguyên cây thuốc tại Vườn Quốc gia Phú Quốc và rừng đặc dụng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang, kết quả đã ghi nhận được 370 loài thuộc 302 chi, 129 họ, 46 bộ thuộc 4 ngành thực vật

TIỀM NĂNG CÂY THUỐC PHỤC VỤ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH KIÊN GIANG

Bùi Văn Truyện2,*, Nguyễn Thanh Tùng1, Kha Vinh Xuyên3

Nguyễn Vũ Minh1, Doãn Thị Thu Thủy1, Hoàng Quang Đạt4, Nguyễn Thị Thu Huyền1

1Đại học Dược Hà Nội, 2Hội Đông y tỉnh Kiên Giang,

3Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, 4Viện Dược liệu

*Email: thanhtungng.pharmacist@gmail.com

(Nhận bài ngày 14 tháng 5 năm 2015)

Tóm tắt

Tiến hành điều tra tài nguyên cây thuốc tại Vườn Quốc gia Phú Quốc và rừng đặc dụng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang, kết quả đã ghi nhận được 370 loài thuộc 302 chi, 129 họ, 46 bộ thuộc 4 ngành thực vật. Các họ chiếm đa số là họ Đậu (Fabaceae, 22 loài, 5,95%), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae, 16 loài, 4,32%), họ Cà phê (Rubiaceae, 18 loài, 4,86%)… Trong đó 49 loài cây trong danh mục cây thuốc nam thiết yếu, 138 loài cây đang được nhân dân nơi đây sử dụng. Bộ phận dùng của các loài này chủ yếu là lá, cành, và thân (chiếm 71,50%), các bộ phận nhựa, mủ, sáp… ít được dùng (chiếm 6,33%). Các loài này  được dùng nhiều nhất trong điều trị các bệnh về  tiêu hóa (16,62%) và cảm sốt (16,62%). Trong số các loài điều tra giai đoạn này, được biết 8 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007.

Từ khóa: Kiên Giang, Tài nguyên cây thuốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Rừng đặc dụng Hòn Chông.

Summary

Potential Medicinal Plants to Care for the Public Health in Kien Giang Province

Survey of medicinal plant resources in Phu Quoc National Park and Hon Chong forest of Kien Giang province resulted in the identification of  370 species belong to 302 genera, 129 families, 46 orders of 4 phyla. The largest families are: Fabaceae (22 species, 5,95%), Euphorbiaceae (16 species, 4,32%), Rubiaceae (18 species, 4.86 %)...  Among them, 49 species in the list of Vietnamese essential medicinal plants, 138 species are being used by local people. The mainly using parts of those medicinal plants are leaves, twigs, stems (70,91%), other rarely used parts as  resin, gums, and waxes…  (6,23%). Those plants are mainly used in the treatment of gastrointestinal diseases (16,88%) and fever (16,62%). Among the investigated species, 8 species were listed in the Red Book Data of Vietnam (2007).

Keywords: Kien Giang, Medicinal plants, Phu Quoc National Park, Hon Chong Special-use Forest.

(Nguồn tin: )