Tạp chí

Nghiên cứu đặc điểm thực vật cây xuyên tâm thảo thu hái ở Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, đặc điểm vi phẫu thân, lá và bột (phần trên mặt đất) của cây xuyên tâm thảo thu hái tại Trà Lĩnh, Cao Bằng đã xác định được tên khoa học là Phyllocyslus lucidissimus (H.Lév. & Vaniot) Thiv (có tên đồng nghĩa là Canscora lucidissima (H.Lév. & Vaniot) Hand.-Mazz.), thuộc họ Long đởm (Gentianaceae). Kết quả này góp phần cho việc nhận biết và tiêu chuẩn hóa dược liệu.

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY XUYÊN TÂM THẢO THU HÁI Ở TRÀ LĨNH, CAO BẰNG, VIỆT NAM

Nguyễn Thành Đạt1, Nguyễn Duy Thuần2, Nguyễn Minh Khởi1, Nghiêm Đức Trọng3,

Nguyễn Thanh Tùng3,  Trần Minh Ngọc 1,*

1Viện Dược liệu, 2Học Viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: tmngocvkn@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 11 năm 2014)

Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, đặc điểm vi phẫu thân, lá và bột (phần trên mặt đất) của cây xuyên tâm thảo thu hái tại Trà Lĩnh, Cao Bằng đã xác định được tên khoa học là Phyllocyslus lucidissimus (H.Lév. & Vaniot) Thiv (có tên đồng nghĩa là Canscora lucidissima (H.Lév. & Vaniot) Hand.-Mazz.), thuộc họ Long đởm (Gentianaceae). Kết quả này góp phần cho việc nhận biết và tiêu chuẩn hóa dược liệu.

Từ khóa: Phyllocyslus lucidissimus, Canscora lucidissima, Đặc điểm hình thái thực vật, Đặc điểm vi phẫu.

Summary

Morphological Study on the Phyllocyslus lucidissimus (H.Lev. & Vaniot) Collected at Tra Linh, Cao Bang, Vietnam

Research on morphological and microscopical characteristics of the aerial part of Xuyen Tam Thao collected at Tra Linh, Cao Bang. The scientific name was identified such as Phyllocyslus lucidissimus (H.Lev. & Vaniot) Thiv (synonym: Canscora lucidissima (H.Lev. & Vaniot) Hand.-Mazz.) belonging to Gentianaceae. The results provide morphological and microscopical characteristics for identification and standardization of Phyllocyslus lucidissimus.

Keywords: Xuyên tâm thảo, Phyllocyslus lucidissimus, Canscora lucidissima, Morphological characteristic, Microscopical characteristic.

(Nguồn tin: )