Tạp chí

Các dẫn chất của acid nucleic và acid benzoic từ nấm linh chi thu hái tại Quảng Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Các dẫn chất của acid nucleic và acid benzoic từ nấm linh chi thu hái tại Quảng Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Tóm tắt

Từ phân đoạn nước của nấm linh chi (Ganoderma lucidum (W. Curtis ex Fr.) P. Karst.), bằng các phương pháp sắc ký kết hợp với các phương pháp phổ và các dữ liệu hóa lý, đã phân lập và nhận dạng cấu trúc của 2 hợp chất thuộc dẫn chất của acid nucleic gồm uracil (1), adenosin (2) và một dẫn chất của acid benzoic, acid gentisic (3). Trong đó hợp chất 1 và 3 lần đầu tiên phân lập từ nấm linh chi.

Từ khóa: Nấm linh chi, Uracil, Adenosin, Acid gentisic.

Summary

Derivatives of nucleic and benzoic acids isolated from Ganoderma lucidum collected in Quangnam-Danang

Study on chemical compositions of the water fraction of methanol extract of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. (Ganodermataceae) resulted in isolation of 3 compounds (13). Their structures were identified by comparing their physicochemical and spectroscopic data to published values for three derivatives of nucleic acid including uracil (1), adenosine (2) and benzoic acid, gentisic acid (3).

Keywords: Ganoderma lucidum, Adenosine, Uracil, Gentisic acid.

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>