Tạp chí

Đánh giá sự thay đổi nồng độ của hesperidin trong huyết tương chuột sau khi dùng thuốc đường uống (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Đánh giá sự thay đổi nồng độ của hesperidin trong huyết tương chuột sau khi dùng thuốc đường uống (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Tóm tắt

Trong công trình này, chúng tôi đã xây dựng được phương pháp định lượng hesperidin trong huyết thanh và huyết tương chuột bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Dung môi pha động sử dụng là acetonitril và nước, chương trình rửa giải gradient với tốc độ dòng 0,5 ml/phút, quan sát tại bước sóng 280 nm. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) trong phân tích hesperidin lần lượt là 0,44 và 1,46 μg/ml. Độ thu hồi của hesperidin từ mẫu huyết tương là 94,4 ± 2,4 % và độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic là 2,0 %. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chiết lỏng - lỏng với dung môi chọn lọc ethyl acetat để loại tạp và làm giàu mẫu phân tích. Sử dụng phương pháp xây dựng được, nhóm nghiên cứu đã định lượng nồng độ hesperidin trong huyết tương chuột tại nhiều thời điểm khác nhau sau uống thuốc, qua đó xây dựng đường cong nồng độ - thời gian và tính toán các thông số dược động học của hesperidin.

Từ khóa: Hesperidin, Huyết tương chuột, Dược động học, Sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Summary

Evaluation of Hesperidin Concentration Changes in Mice Plasma Following Oral Administration

We developed in this study a quantitative analysis for determination of hesperidin, an active principle of Citrus species, in murine serum and plasma by using a RP-HPLC-UV-VIS system. Mobile phase was a stepwise gradient of acetonitril and water, flow rate of 0.5 ml/min, detector UV-VIS at 280 nm. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) for the analysis of hesperidin were 0.44 and 1.46 μg/ml, respectively. The recovery was 94.4 ± 2.4 % and the relative standard deviation percentage (RSD %) of the peak areas was 2.0 %. A liquid–liquid extraction method using ethyl acetate as the specific solvent was applied to remove impurities and enrich the free-hesperidin concentration in analytical samples. By means of these methods, we quantified the concentrations of hesperidin in plasma of mice after oral dosing at varied times and subsequently built the dose-response curve as well as evaluated pharmacokinetic parameters of oral hesperidin in mice.

Keywords: Hesperidin, Pharmacokinetic, Murine plasma, HPLC.

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>