Tạp chí

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng androgen của dịch chiết cồn rễ cây bách bệnh thu mẫu tại tỉnh Quảng Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng androgen của dịch chiết cồn rễ cây bách bệnh thu mẫu tại tỉnh Quảng Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Tóm tắt

Cây bách bệnh (Mật nhân, Eurycoma longifolia Jack) được sử dụng ở các nước Đông Nam Á như là dược liệu có tác dụng cường dương, tăng cường năng lực tình dục. Mục tiêu của đề tài là khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng hướng nội tiết tố sinh dục nam của cao chiết cồn 45% từ rễ cây bách bệnh thu mẫu tại Tỉnh Quảng Nam. Khảo sát tác dụng hướng nội tiết tố sinh dục nam được thực hiện trên hai cơ địa chuột đực bình thường và chuột bị cắt tinh hoàn (chuột giảm năng sinh dục) qua các chỉ tiêu: định lượng testosteron, trọng lượng của túi tinh-tuyến tiền liệt (hoạt tính androgen) và trọng lượng của cơ nâng hậu môn, định lượng protein trong huyết tương (hoạt tính đồng hóa protein). Kết quả nghiên cứu cho thấy cao bách bệnh có thể hiện độc tính cấp đường uống với LD50 tính theo công thức Behrens-Karber là 10,5 g/kg thể trọng chuột. Cao bách bệnh sau 14 ngày uống có tác dụng androgen qua việc làm tăng nồng độ testosteron và trọng lượng túi tinh-tuyến tiền liệt trên chuột giảm năng sinh dục. Cao bách bệnh thể hiện hoạt tính đồng hóa protein trên cơ địa giảm năng sinh dục qua việc làm tăng trọng lượng cơ nâng hậu môn và nồng độ protein toàn phần trong huyết tương. Đặc biệt là tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam của cao bách bệnh thể hiện khá điển hình qua việc làm tăng nồng độ testosteron trong huyết tương của chuột bình thường.

Từ khóa: Cây bách bệnh, Cao chiết cồn 45%, Tác dụng androgen, Chuột giảm năng sinh dục, Nồng độ testosteron trong huyết tương.

Summary

Study on Oral Acute Toxicity and Androgenic Effect of Ethanol Extract

from Eurycoma longifolia Root Collected in Quang Nam Province

Eurycoma longifolia Jack has been used in South East Asia countries as sexual tonic to increase sexual hormone and behavior for men. The aim of this study is to investigate the oral acute toxicity and androgenic effects of 45% ethanol extract from Eurycoma longifolia Jack collected in Quang Nam Province. Study on androgenic effect was performed in naive male mice and castrated mice. An increase of the plasma testosterone levels and the weight of male sexual organs, i.e. testicle, seminal vesicle and prostate glands were used as indices of androgenic effects. On the other hand, plasma protein content, and the weight of levator ani were used as indices of protein anabolism. The results revealed that the extract exhibited oral acute toxicity which LD50 calculated by Behrens-Karber method was 10.5 g/kg mouse body weight. The extract induced androgenic activity by increasing testosterone levels, and the weight of male sexual organs in the castrated mice. The extract enhanced plasma protein content, and the weight of levator ani, indicating protein anabolism activity. Especially, the extract also increased testosterone level on naive mice.

Keywords: Eurycoma longifolia root, 45% ethanol extract, Androgenic effect, Castrated mice, Plasma testosterone concentration.

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>