Tạp chí

Thành phần hoá học phần trên mặt đất của cây lạc tân phụ (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Thành phần hoá học phần trên mặt đất của cây lạc tân phụ (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Tóm tắt

Từ cao chiết methanol phần trên mặt đất của cây lạc tân phụ (Astilbe rivularis) thu hái tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, năm hợp chất (1-5) được phân lập bằng các phương pháp sắc ký. Các hợp chất này được xác định là acid 3β-acetoxyolean-12-en-27-oic (1), β-sitosterol (2), β-sitosterol-3-O-β–D-glucopyranosid (3), aquilegiolid (4), và bergenin (5) dựa trên các dữ liệu phổ thực nghiệm và so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố trước đây. Hợp chất 4 lần đầu tiên được phân lập từ một loài Astilbe.

Từ khoá: Lạc tân phụ (Astilbe rivularis), Acid 3β-acetoxyolean-12en-27-oic, Aquilegiolid, Bergenin.

Summary

Chemical Constituents from the Aerial Parts of Astilbe rivularis

From the methanol extract of the aerial parts of Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don collected in Sapa (Lao Cai, Vietnam), five compounds (1-5) were isolated by repeated column chromatography. These isolates were identified as 3β-acetoxyolean-12-en-27-oic acid (1), β-sitosterol (2), β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside (3), aquilegiolide (4), and bergenin (5) by spectroscopic analyses and comparison with literature data. This is the first report on the isolation of compounds 4 from an Astilbe species.

Keywords: Astilbe rivularis, 3β-Acetoxyolean-12en-27-oic acid, Aquilegiolide, Bergenin.

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>