Tạp chí

CÁC ALCALOID ACRIDON TỪ RỄ THẦN XẠ HƯƠNG Ở VIỆT NAM - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

CÁC ALCALOID ACRIDON TỪ RỄ THẦN XẠ HƯƠNG Ở VIỆT NAM
Nguyễn Tấn Phát1, Lê Tiến Dũng1, Phan Nhật Minh1, Bùi Trọng Đạt1,
Trần Nguyễn Minh Ân2, Mai Đình Trị1,*

1Viện Công Nghệ Hóa Học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam;
2Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
*Email: maidinhtri@gmail.com
(Nhận bài ngày 20 tháng 10 năm 2016)
Tóm tắt
Từ cao cloroform của rễ cây thần xạ hương, chúng tôi đã phân lập được 3 hợp chất: 1,3-dihydroxy-2-methoxy-10-methyl-9-acridon (1), arborinin (2), 1-hydroxy-3-methoxy-10-methyl-9-acridon (3). Cấu trúc của hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như: 1D, 2D - NMR. Tất cả 3 hợp chất được phân lập lần đầu tiên từ loài Luvunga scandens.
Từ khóa: Thần xạ hương, Alcaloid acridon, 1,3-dihydroxy-2-methoxy-10-methyl-9-acridon, Arborinin.
Summary
Acridone Alkaloids from the Root of Luvunga scandens (Roxb). Buch. Ham. Growing in Vietnam
From the chloroform extract of the root of Luvunga scandens (Roxb). Buch. Ham., 3 alkaloids including 1,3-dihydroxy-2-methoxy-10-methyl-9-acridone (1), arborinin (2), 1-hydroxy-3-methoxy-10-methyl-9-acridone (3) were isolated. Their structures were elucidated by NMR analysis and comparison with published data. Compounds (1), (2) and (3) were reported for the first time from L. scandens.
Keywords: Luvunga scandens, Acridone alkaloids, 1,3-dihydroxy-2-methoxy-10-methyl-9-acridone, Arborinin.

(Nguồn tin: )