Tạp chí

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI HEDERACOSID C VÀ α-HEDERIN TRONG LÁ THƯỜNG XUÂN BẰNG HPLC - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI HEDERACOSID C VÀ α-HEDERIN TRONG LÁ THƯỜNG XUÂN BẰNG HPLC
Nguyễn Thị Hoàng Mai1, Trịnh Thị Điệp1,*, Phùng Văn Trung2
1Đại học Đà Lạt; 2Viện Công nghệ Hóa học
*Email: dieptt@dlu.edu.vn
(Nhận bài ngày 06 tháng 11 năm 2016)
Tóm tắt
Phương pháp định lượng đồng thời hederacosid C và α-hederin trong lá thường xuân (Hedera helix L.) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò DAD đã được xây dựng và thẩm định. Phương pháp sắc ký được thực hiện với cột pha đảo intertsil ODS-3, (4,6 mm x 250mm, 5µm), hệ dung môi acetonitril – acid formic (0,1%) rửa giải theo chương trình gradient, bước sóng phát hiện là 210nm. Khoảng tuyến tính của hederacosid C là 25-1500µg/ml và α-hederin là 10-500µg/ml với hệ số tương quan lần lượt là 0,9992 và 0,9973. Phương pháp đảm bảo độ đúng và độ lặp lại. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của hederacosid C lần lượt là 1,88 và 5,70µg/ml và của α-hederin là 0,41 và 1,23µg/ml. Phương pháp này được áp dụng để định lượng hederacosid C và α-hederin trong một số mẫu lá thường xuân thu tại Đà Lạt.
Từ khóa: Thường xuân, Hederacosid C, α-hederin, HPLC.
Summary
Simultaneous Quantification of Hederacoside C and α-Hederin from the Leaves of Hedera helix L. by HPLC
An HPLC coupled with DAD detector method for simultaneous quantification of hederacoside C and α-hederin from Hedera helix L. leaves have been developed and validated. The method was carried out by using an intertsil ODS-3, 5µm (4.6 x 250mm) column with a gradient solvent system of 0.1% formic acid in water – acetonitrile and UV-detection of 210 nm. The calibration curves showed good linear regression within the concentration ranges of 25 - 1500µg/ml for hederacoside C (r = 0.9992), and 10-500µg/ml for α-hederin (r = 0.9973). The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 1.88 and 5.70 µg/ml for hederacoside C, and 0.41 and 1.23µg/ml for α-hederin, respectively. The developed method have been applied to simultaneously analysis of hederacoside C and α-hederin in Hedera helix L. leave samples from Da Lat.
Keywords:  Hedera helix L., Hederacoside C, α-Hederin, HPLC.

(Nguồn tin: )