Tạp chí

PHÂN LẬP VÀ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ CHẤT TỪ CÂY HƯƠNG THẢO -Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

PHÂN LẬP VÀ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ CHẤT TỪ CÂY HƯƠNG THẢO
Nguyễn Thị Kim Thúy1, Nguyễn Xuân Nhiệm2, Phan Văn Kiệm2, Đàm Thị Thanh Mai1,
Quản Cẩm Thúy1, Lê Ngọc Thanh1, Quách Thị Thanh Vân1,
Bùi Thị Phương Thảo1, Đỗ Thị Hà3,*

1Đại học Công nghiệp Việt Trì; 2Viện Hóa Sinh biển, Viện Hàn lâm KH&CNVN;
 3Viện Dược liệu,
*Email: hado.nimms@gmail.com
(Nhận bài ngày 12 tháng 10 năm 2016)
Tóm tắt
Từ dịch chiết methanol của hương thảo (Rosmarinus officinalis) đã phân lập được bốn hợp chất (1-4) gồm α-cadinol, acid caffeic, luteolin và quercetin. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng phương pháp phân tích và so sánh phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D-, 2D-NMR) với các số liệu phổ đã được công bố. Các hợp chất này được đánh giá khả năng thu dọn gốc peroxyl. Kết quả cho thấy, hợp chất 4 thể hiện hoạt tính dọn gốc peroxyl mạnh (tương đương 14,6 µM Trolox). Nghiên cứu cũng chỉ ra khả năng khử ion Cu2+ mạnh của hợp chất 4 thông qua việc tạo ra nồng độ cao ion Cu1+ với nồng độ tương ứng là 27,2 µM.
Từ khóa: Hương thảo, Họ Hoa môi, Chống oxy hóa, Quercetin.
Summary
Chemical Constituents of Rosmarinus officinalis and Their Antioxidant Activity
Phytochemical study on the methanol extract of Rosmarinus officinalis resulted in the isolation of four compounds (1-4) including α-cadinol, caffeic acid, luteolin, and quercetin, respectively. Their chemical structures were elucidated by 1D-, and 2D-NMR spectroscopies and comparison with the published data in the literature. The antioxidant activities of these compounds were measured using the oxygen radical absorbance capacity methods. Compound 4 exhibited potent antioxidant activities of 14.6 μM Trolox equivalents at the concentration of 5.0 μM. The results also indicated 4 significantly reduced capacity of copper (I) ions concentration of 27.2 µM.
Keywords: Rosmarinus officinalis, Lamiaceae, Antioxidant.

(Nguồn tin: )