Tạp chí

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA HỆ TIỂU PHÂN NANO ARTEMISININ TRÊN CHUỘT NHIỄM PLASMODIUM BERGHEI - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA HỆ TIỂU PHÂN NANO ARTEMISININ TRÊN CHUỘT NHIỄM PLASMODIUM BERGHEI
Khưu Mỹ Lệ1, Trịnh Ngọc Hải3, Trương Công Trị1, Lê Thành Đồng3,
Hoàng Minh Châu1, Nguyễn Minh Đức1,2,*

1Đại học Y Dược TPHCM; 2Đại học Tôn Đức Thắng;
3Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng và Côn Trùng thành phố Hồ Chí Minh
*Email: nguyenminhduc@tdt.edu.vn
(Nhận bài ngày 04 tháng 12 năm 2015)
Tóm tắt
Artemisinin là một trong những hoạt chất có vai trò quan trọng trong điều trị sốt rét vì thuốc có hiệu lực mạnh và nhanh. Hạn chế của artemisinin là quá trình chuyển hóa quá nhanh, thải trừ nhanh. Ngoài ra, artemisinin kém bền và kém tan trong nước. Đây là tính chất phù hợp để nang hóa artemisinin vào tiểu phân nano lipid. Trong nghiên cứu này, hệ tiểu phân nano artemisinin được điều chế nhằm cải thiện hiệu quả điều trị sốt rét. Hiệu lực của hệ tiểu phân được đánh giá trên chuột gây nhiễm Plasmodium berghei. Kết quả cho thấy lô artemisinin bắt đầu giảm mật độ ký sinh trùng trong máu vào ngày 3 và có hiện tượng dao động của mật độ ký sinh trùng. Ngược lại, hệ tiểu phân nano artemisinin có hiệu lực nhanh hơn khi bắt đầu giảm mật độ ký sinh trùng vào ngày 2. Hơn nữa, hệ tiểu phân còn duy trì tình trạng sạch ký sinh trùng trong máu với thời gian dài hơn lô artemisinin (p < 0,05). Điều này cho thấy hệ tiểu phân nano artemisinin có hiệu lực diệt ký sinh trùng sốt rét.
Từ khóa: Artemisinin, tiểu phân nano lipid, Plasmodium berghei, bệnh sốt rét
Summary
Investigation of Antimalarial Efficacy Against Plasmodium berghei – Infected Mice
of Artemisinin – Loaded Lipid Nanoparticles
Artemisinin is one of the most important antimalaria drugs because of its high potency and rapid action. Besides these good points, artemisinin shows some limitations, especially its quickly metabolization in vivo. In addition, it is not very stable and practically insoluble in water that are suitable properties for lipid nanoparticles loading. In this study, artemisinin is loaded in lipid nanoparticles in order to enhance their efficacy on malaria. The in vivo antimalarial activity of artemisinin – loaded lipid nanoparticles formulation was tested in Plasmodium berghei infected mice. The results indicated that artemisinin alone began to decrease parasitaemia levels only 3 days after the start of the treatment and it had a fluctuant trend in blood concentration. By contrast, artemisinin – loaded lipid nanoparticles had a more rapid action when they declined parasitaemia levels after 2 days of the treatment. Moreover, they could maintain these efficacy with a more long period of time than that of artemisinin alone (p < 0,05). These results suggest that artemisinin – loaded lipid nanoparticles have efficacy on malaria.
Keywords: Artemisinin, lipid nanoparticles, Plasmodium berghei, malaria

(Nguồn tin: )