Tạp chí

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ RUTAECARPIN VÀ EVODIAMIN TỪ QUẢ NGÔ THÙ DU ĐỂ LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU TRONG KIỂM NGHIỆM - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ RUTAECARPIN VÀ EVODIAMIN TỪ QUẢ NGÔ THÙ DU ĐỂ LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU TRONG KIỂM NGHIỆM
Nguyễn Thị Ngọc Vân*, Nguyễn Thị Thúy Ngọc
Đại học Y Dược Cần Thơ
*Email: ntnvan@ctump.edu.vn
(Nhận bài ngày 31 tháng 10 năm 2016)
Tóm tắt
Hai alcaloid rutaecarpin (326 mg) và evodiamin (36,5 mg) được phân lập và tinh chế từ 3200 mg cao chiết quả ngô thù du chỉ với một bước tinh chế. Độ tinh khiết của hai alcaloid được xác định bằng phương pháp HPLC so sánh với chất chuẩn: rutaecarpin (98,92%) và evodiamin (98,54%). Cấu trúc của chúng được xác định bằng phổ cộng hưởng từ 1H-NMR và 13C-NMR.
Từ khóa: Rutaecarpin, Evodiamin, Ngô thù du, Chất đối chiếu.
Summary
Preparative Isolation and Purification of Rutaecarpine and Evodiamine from Evodiae fructus
as Standards for Quality Control
Two alkaloids namely rutaecarpine (326 mg) and evodiamine (36.5 mg) were obtained (I) (II) from 3200 mg of Evodiae fructus crude extract in one-step separation, with the content of 98.92% and 98.54%, respectively, as determined by high performance liquid chromatography (HPLC). The structures of these compounds were identified by 1H-NMR and 13C-NMR.
Keywords: Rutaecarpine, Evodiamine, Evodiae fructus, Reference compound.

(Nguồn tin: )