Tạp chí

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY NHO ĐẤT - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETATPHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY NHO ĐẤT
Phùng Thanh Long1, Nguyễn  Thị Thúy An2, Hà Vân Oanh3, Phạm Thị Thu Hà4, Lê Việt Dũng2, Phạm Thị Thúy2, Đỗ Thị Hà2,*
1Đại học Đại Nam; 2Viện Dược liệu; 3Đại học Dược Hà Nội; 4Học Viện Quân Y
*Email: hado.nimm@gmail.com
(Nhận bài ngày 08 tháng 10 năm 2016)
Tóm tắt
Năm hợp chất tinh khiết (1 – 5) đã được phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của phần trên mặt đất cây nho đất (Vitis balansana Planch.) bằng các phương pháp sắc ký. Trên cơ sở của các phổ NMR, MS và các đặc trưng lý hóa có so sánh đối chiếu với các tài liệu tham khảo đã công bố, cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định gồm một stilben: resveratrol (1); hai flavon: quercetin (2) và quercetin 3-O-β-D-glucuronid methyl ester (5); 5-(hydroxymethyl)-2-furfural (3); và acid gallic (4). Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được phân lập từ nho đất.
Từ khóa: Vitis balansana, Resveratrol, Quercetin, Quercetin 3-β-O-glucuronid methyl ester.
Summary
Phytochemical Constiuents of Ethyl Acetate Fraction of The Arial Parts
of Vitis balansana Planch.
From the ethyl acetate fraction of Vitis balansana Planch., a stilben – resveratrol (1), two flavones: quercetin (2) and its glycoside - quercetin 3-O-β-D-glucuronide methyl ester (5), 5-(hydroxymethyl)-2-furfural (3), and acid gallic (4) were isolated by various chromatographic methods. Their structures were identified by their physico-properties and spectrosopies including 1D-, 2D-NMR, and MS and by comparison to those of literature data. These compounds were identified for the first time in the Vitis balansana Planch..
Keywords: Vitis balansana, Vitaceae, Resveratrol, Quercetin, Quercetin 3-O-β-D-glucuronide methyl ester.

(Nguồn tin: )