Tạp chí

ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT TẠI VIỆT NAM BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT TẠI VIỆT NAM BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Thị Phương*, Phương Thiện Thương
Viện Dược liệu
*Email: vudangquang148@gmail.com
(Nhận bài ngày 03 tháng 10 năm 2016)
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng dược liệu ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) trồng tại một số vùng khác nhau ở Việt Nam (Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Hưng Yên) và mẫu trên thị trường, theo phương pháp đánh giá được trình bày trong Dược điển Hồng Kông và Dược điển Trung Quốc (2010). Hàm lượng acid oleanolic tổng số và β-ecdysteron được xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Kết quả thu được cho thấy, hàm lượng acid oleanolic tổng số trong các mẫu ngưu tất trồng tại Việt Nam đều đạt yêu cầu DĐHK (không thấp hơn 1,1%), hàm lượng β-ecdysteron nằm trong khoảng từ 0,008-0,029% trong khi DĐTQ yêu cầu không thấp hơn 0,02%. Kết quả thu được là cơ sở gợi ý nâng cấp tiêu chí định lượng trong chuyên luận dược liệu ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) trong Dược điển Việt Nam.
Từ khóa: Dược liệu ngưu tất, acid oleanolic, β-ecdysteron, HPLC, Dược điển.
Summary
Quality Evaluation of Radix Achyranthis bidentatae in Vietnam Using High Performance Liquid Chromatography
In this study, we evaluated the quality of Radix Achyranthis bidentatae samples cultivated in Vietnam (Hanoi, Bac Giang, Hue, Hung Yen) and from markets, using methods presented in Hong Kong Chinese Materia Medica Standards (HKCMMS) and Chinese Pharmacopoeia 2010 (CP 2010). The content of total oleanolic acid (TOA) and β-ecdysteron (ES) were determined by high performance liquid chromatography (HPLC). The result indicated that the content of TOA of Radix Achyranthis bidentatae samples cultivated in Vietnam complied with HKCMMS (not less than 1,1%), the content of ES was determined to be 0,008-0,029% while the content of ES as regulated in CP 2010 must be not less than 0,02%. This study showed inadequate quality control of Vietnamese Pharmacopoeia (VP) for this herbal drug and proposed suggestion to upgrade the monograph of Radix Achyranthis bidentatae in the VP.
Keywords: Radix Achyranthis bidentatae, Total oleanolic acid, β-ecdysteron

(Nguồn tin: )