Tạp chí

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHIẾT ETHYL ACETAT CÂY NOPAL TRỒNG TẠI NINH THUẬN - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHIẾT ETHYL ACETAT CÂY NOPAL TRỒNG TẠI NINH THUẬN
Tạ Thu Hằng1,*, Đào Văn Minh1, Lê Tất Khương1, Nguyễn Văn Mùi2­, Tô Lê Hồng3
1Viện Nghiên cứu & Phát triển Vùng; 2Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội;
3Học Viện Y Dược Học cổ truyền Việt Nam
*Email: tthang311@yahoo.com
(Nhận bài ngày 18 tháng 7 năm 2016)
Tóm tắt
Từ phân đoạn ethyl acetat của cây Nopal (Opuntia ficus-indica) đã phân lập được 7 hợp chất gồm daucosterol (1), astragalin (2), acid ferulic (3), acid gallic (4), rutin (5), narcissosid (6) và typhaneosid (7). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định dựa trên các đặc điểm hóa lý và dữ liệu phổ khối, phổ cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố trong các tài liệu tham khảo. Đây là công bố đầu tiên về thành phần hóa học cây Nopal được trồng ở Việt Nam.
Từ khóa: Nopal, Daucosterol, Astragalin, Acid ferulic, Acid gallic, Rutin, Narcissosid, Typhaneosid.
Summary
Chemical Constituents from Ethyl Acetate Extract of Nopal Cultivated in
Ninh Thuan Province
From the ethyl acetate extract of Nopal, seven compounds have been isolated, including daucosterol (1), astragaline (2), ferulic acid (3), gallic acid (4), rutin (5), narcissoside (6), and typhaneoside (7). Their structures were identified in the basic of their physicochemical properties and spectroscopic data analyses, such as NMR, MS and by comparison with reported data. This is the first publication of the chemical composition of Nopal plant, grown in Vietnam.
Keywords: Nopal, Opuntia ficus-indica, Daucosterol, Astragaline, Ferulic acid, Gallic acid, Rutin, Narcissoside,  Typhaneoside.

(Nguồn tin: )