Tạp chí

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC GLYCOSID PHÂN LẬP TỪ THÂN CÂY BẠCH HẠC TẠI VIỆT NAM - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 6/2016

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC GLYCOSID PHÂN LẬP TỪ THÂN CÂY BẠCH HẠC TẠI VIỆT NAM
Nguyễn Thị Thanh Phương1,4, Hoàng Đức Mạnh1, Nguyễn Xuân Nhiệm2, Triệu Duy Điệt3, Trần Minh Ngọc1,*

1Viện Dược liệu; 2Viện Hóa sinh Biển-Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam;
 3Học Viện Quân Y;  4Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội,

*Email: tmngocvkn@gmail.com
(Nhận bài ngày 26 tháng 7 năm 2016)
Tóm tắt
Tám phenolic glycosid bao gồm tachiosid (1), 2,6-dimethoxy-p-hydroquinon 1-O-β-D-glucopyranosid (2), 3,4-dimethoxyphenol 1-O-β-D-glucopyranosid (3), 3,4,5-trimethoxyphenyl O-β-D-glucopyranosid (4), 3,4,5-trimethoxyphenyl 1-O-β-apiofuranosyl(1→2)-β-D-glucopyranosid (5), dihydrosyringin (6), dihydromelilotosid (7) và 3-methoxy-4-O-β-D-apiofuranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl propiophenon (8) được phân lập từ dịch chiết methanol của thân và cành loài bạch hạc (Rhinacanthus nasuta (L.) Lindau) thu hái tại Long Biên, Hà Nội. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định dựa trên phân tích phổ khối lượng, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR và so sánh với dữ liệu đã được công bố.
Từ khóa: Bạch hạc, Rhinacanthus nasuta, Tachiosid, Dihydrosyringin, Dihydromelilotosid.
Summary
Phenolic glycosides Isolated from Stems of Rhinacanthus nasuta (L.) Lindau in Vietnam
Eight phenolic glycosides, including tachioside (1), 2,6-dimethoxy-p-hydroquinone 1-O-β-D-glucopyranoside (2), 3,4-dimethoxyphenol 1-O-β-D-glucopyranoside (3), 3,4,5-trimethoxyphenyl O-β-D-glucopyranoside (4), 3,4,5-trimethoxyphenyl 1-O-β-apiofuranosyl(1→2)-β-D-glucopyranoside (5), dihydrosyringin (6), dihydromelilotoside (7), and 3-methoxy-4-O-β-D-apiofuranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl propiophenone (8) were isolated from stems of Rhinacanthus nasuta (L.) Lindau cultivated in Long Bien, Hanoi. Their structures were elucidated by ESI-MS, NMR and in comparison with the published literatures.
Keywords: Rhinacanthus nasuta, Tachioside, Dihydrosyringin, Dihydromelilotoside.

(Nguồn tin: )