Tạp chí

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng trong nhân giống in vitro cây đan sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng trong nhân giống in vitro cây đan sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật đóng vai trò quan trọng trong các giai đoạn nhân giống in vitro. Trong bài báo này chúng tôi tìm hiểu ảnh hưởng của một số chất sinh trưởng thuộc nhóm cytokinin (BAP, Kinetin) và auxin (α - NAA, IBA) tới sinh trưởng phát triển của cây đan sâm in vitro. Kết quả cho thấy tổ hợp các chất BAP, Kinetin với α - NAA (hoặc IBA) theo tỷ lệ 1,0 : 0,3 : 0,03mg/l cho hệ số nhân cao nhất. Ở nồng độ thấp ≤  0,1mg/l  α -NAA hay IBA có tác dụng kích thích rễ tốt nhất.

Từ khóa: Salvia miltiorrhiza Bunge, Chất sinh trưởng, Hệ số nhân.

Summary

Effects of Plant Growth Regulators on in vitro Micropropagation

of Salvia miltiorrhiza Bunge

Present study reports effects of plant growth regulators on in vitro micropropagation of Salvia miltiorrhiza Bunge. Shoot multiplication has been achieved through axillary bud development on Murashige and Skoog(MS) medium containing BAP, Kinetin with α - NAA (or IBA) at the rate of 1,0 : 0,3 : 0,03mg/l. IBA or α – NAA at lower (≤  0,1mg/l) concentrations had effect on induction of roots.

Keywords: Salvia miltiorrhiza Bunge, Growth regulator, Shoot multiplication.

(Nguồn tin: )