Tạp chí

Study on phytochemistry of Agrimonia pilosa Ledeb (Rosaceae) growing in Vietnam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Study on phytochemistry of Agrimonia pilosa Ledeb (Rosaceae) growing in Vietnam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu về hóa thực vật cây long nha thảo (họ Hoa Hồng) ở Việt Nam

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây long nha thảo (họ Hoa Hồng) thu hái ở Việt Nam lần đầu tiên được nghiên cứu. Từ dịch chiếtCH2Cl2 và EtOAc của cây đã phân lập được bốn hợp chất: β-sitosterol (1), β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosid (2), ursolic acid (3) and D-catechin (4). Cấu trúc của các chất được xác định dựa trên việc phân tích các dữ liệu phổ thu được và so sánh với tài liệu. Dịch chiết ethanol tổng và các dịch chiết phân đoạn: dichloromethan (CH2Cl2) ethylacetat (EtOAc) và n-buthanol (BuOH) của cây A. pilosa đã được thử hoạt tính kháng sinh, chống oxy hóa và độc tế bào.

Từ khóaLong nha thảo, Acid ursolic, D-catechin, Tác dụng sinh học.

Summary

Study on Phytochemistry of Agrimonia pilosa Ledeb (Rosaceae) Growing in Vietnam

The first study on chemical constituents and biological activities of Agrimonia pilosa Ledeb (Rosaceae) growing in Vietnam has been done. Phytochemical investigation of the CH2Cl2 and EtOAc fractions led to the isolation of four compounds, β-sitosterol (1), β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside (2), ursolic acid (3) and D-catechin (4). Their structures were elucidated based on the NMR spectroscopic methods and comparison with literature data. An ethanol extract of A. pilosa and its dichloromethane (CH2Cl2) ethylacetate (EtOAc), and n-buthanol (BuOH) fractions were evaluated for antimicrobial, antioxidant, and cytotoxic activities.

Keywords: Agrimonia pilosa Ledeb, Ursolic acid, D-catechin, Bioactivity.

(Nguồn tin: )