Tạp chí

Thành phần hóa học của phân đoạn n-hexan dây thìa canh (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Thành phần hóa học của phân đoạn n-hexan dây thìa canh (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp với các phương pháp phổ (UV, IR, MS, 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT) và các dữ liệu hóa lý, 3 chất gồmβ-amyrin-3-β-O-cinnamoyl (1), asperglaucid (2), acid benzoic (3đã được phân lập và nhận dạng cấu trúc từ phân đoạn dịch chiết n-hexan của dây thìa canh. Trong đó, hợp chất asperglaucid (2) được phân lập lần đầu tiên từ cây này.

Từ khóa: Dây thìa canh, β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl, Asperglaucid, Acid benzoic.

Summary

Chemical Constituents of n-hexane Fraction of Gymnema sylvestr(Retz.) R. Br. Ex Schult

Three compounds, including β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl (1), asperglaucide (2), and benzoic acid (3) were isolated from the n-hexane-solublefraction of 96% aqueous ethanol extract of the arial parts of Gymnema  sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schult. The structures of these isolated compounds were verified by comparing their physicochemical and spectroscopic data to published values. Among these, compound  2 was isolated from the first time in this plant.

Keywords: Gymnema  sylvestreβ-amyrin-3-β-O-cinnamoyl, Asperglaucid, Benzoic acid.

(Nguồn tin: )