Tạp chí

Thiết lập chất chuẩn ginsenosid - Rb1 và ginsenosid - Rg1 (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Thiết lập chất chuẩn ginsenosid - Rb1 và ginsenosid - Rg1 (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

Ginsenosid- Rb1 và ginsenosid - Rg1 là các saponin chính trong các cây sâm thuộc chi Panax, họ Nhân sâm (Araliaceae),  bao gồm nhân sâm, tam Thất, sâm Mỹ, sâm Việt Nam … Hai hợp chất này thường được dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm các dược liệu sâm và các chế phẩm của chúng. Bài báo này báo cáo việc thiết lập các chất chuẩn ginsenosid- Rb1 và ginsenosid - Rgtheo các yêu cầu đánh giá chất chuẩn của dược điển và các hướng dẫn của ISO.

Từ khóa: Chất chuẩn, Ginsenosid- Rb1, Ginsenosid- Rg1, Thiết lập chất chuẩn, Thẩm định liên phòng thí nghiệm, ISO Guide 35, ISO 13528, ISO Guide 35.

Summary

Establishment of Ginsenoside-Rb1 and Ginsenoside-Rg1 as Reference Standards

Ginsenoside - Rb1 and ginsenoside - Rgare major saponins in Panax plants including Korean ginseng, Sanchi ginseng, American ginseng, Vietnamese ginseng etc. The compounds are used as reference standards for quality control of ginseng crude drugs and their preparations. In this paper, we report the establishment of ginsenoside - Rb1 and ginsenoside - Rg1 as reference standards following validation requirements of pharmacopoeia and ISO Guides.

Keywords: Ginsenoside - Rb1, ginsenoside - Rg1, ISO Guide 35, ISO 13528, ISO Guide 35, batch homogeneity, inter-laboratory validation, assigned value.

(Nguồn tin: )