Tạp chí

Thành phần hóa học của rễ cốt khí củ ở Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Thành phần hóa học của rễ cốt khí củ ở Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

11 hợp chất đã được phân lập từ cặn chiết n-hexan và ethyl acetat của dịch chiết cồn rễ cây cốt khí củ. Cấu trúc hóa học của các hợp chất phytosterol (β-sitosterol và daucosterol), bốn anthraquinon (emodin, physcion, anthraglycosid A, anthraglycosid B), một dime anthraquinon (emodin bianthron); hai stilben (resveratrol, piceid), một indol alkaloid (reserpin), một naphthoquinon (eleutherin) đã được xác định dựa vào các phương pháp phổ IR, MS, NMRĐây là lần đầu tiên các hợp chất alkaloid, naphthoquinon và dime anthraquinon được phân lập từ rễ loài cây này.

Từ khóa: Cốt khí củPhytosterol, Anthraquinon, Alkaloid, Naphthoquinon, Dime anthraquinon.

Summary

Chemical Constituents of the Roots of Reynoutria japonica Houtt. Growing in Vietnam

Eleven compounds (1-11) were isolated from the roots of n-hexane and ethyl acetate fractions of ethanol extract of Reynoutria japonicaHoutt. roots. The structures were elucidated to be to phytosterol (β-sitosterol and daucosterol), four anthraquinones (emodin, physcion, anthraglycoside A, anthraglycoside B), a dimer anthraquinone (emodin bianthrone); two stilbenes (resveratrol, piceid); an indole alkaloid (reserpine), a naphthoquinone (eleutherine), by IR, MS, NMR spectrocopic data. The alkaloid, naphthoquinone, and dimer anthraquinone were first isolated from the roots of the plant.

KeywordsReynoutria japonica Houtt., Phytosterol, Anthraquinone, Alkaloid, Naphthoquinone, Dimer anthraquinone.

(Nguồn tin: )