Tạp chí

Thành phần hoá học của lá cây thông đỏ lá dài trồng ở Đà Lạt (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Thành phần hoá học của lá cây thông đỏ lá dài trồng ở Đà Lạt (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

Từ  cành, lá của loài thông đỏ lá dài Taxus wallichiana chiết phân đoạn và sắc ký cột với silica gel pha thuận, đã tinh sạch được 3 chất (ký hiệu T1, T2, T3). Dựa trên kỹ thuật phổ NMR 1 và 2 chiều kết hợp đối chiếu với các dữ liệu công bố trước đây, đã xác định là β-sitosterol, taxuspin F và taxchin A. Lần đầu tiên taxchin A được công bố  hiện diện trong loài Taxus wallichiana.

Từ khoá: Thông đỏ lá dàiTaxoid, Thành phần hóa học, Taxuspine F, taxchin A..

Summary

Chemical Constituents from the Leaf of Taxus wallichiana Zucc. Cultivated in Dalat

A phytochemical study on the leaves of Taxus wallichiana Zucc. cultivated in Dalat, Vietnam, led to the isolation of three compounds (T1-T3). The structures of isolates were identified as taxchin A, taxuspine F and β-sitosterol, on the basis of NMR spectroscopic analysis. This is the first report on the existence of taxchin A in the plant T. wallichiana.

Keywords: Taxus wallichiana, Taxoid, Taxuspine F, Taxchin A, Chemical Constituents.

(Nguồn tin: )