Các khoa chuyên môn

Khoa Bào chế và chế biến

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1110  /QĐ-VDL ngày 22  tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

Khoa Bào chế - Chế biến là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng nghiên cứu các dạng bào chế cổ truyền, hiện đại từ dược liệu và các hoạt chất từ dược liệu.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm từ dược liệu, hoạt chất từ dược liệu;

2. Nghiên cứu sinh dược học các dạng thuốc cổ truyền và hiện đại hóa dạng bào chế thuốc cổ truyền;

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bào chế tiên tiến như công nghệ nano sinh dược học và lên men chuyển hóa sinh học,… trong bào chế hiện đại hóa thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và các chế phẩm từ dược liệu;

4. Nghiên cứu và cải tiến các phương pháp chế biến vị thuốc để cải thiện chất lượng của nguyên liệu làm thuốc;

5. Tham gia hợp tác nghiên cứu, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

6. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành; tham gia tư vấn công tác chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của Khoa;

7. Biên tập, công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Bào chế - Chế biến;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn