Các phòng chức năng

Phòng Quản lý KH&ĐT

I - Vị trí chức năng
Phòng QLKH&ĐT là đơn vị trực thuộc Ban Giám Đốc có chức năng giúp Viện trưởng xây dựng và quản lý công tác kế hoạch nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học .
II - Nhiệm vụ :
1 - Quản lý khoa học :
- Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện: 
Kế hoạch dài hạn : 5 - 10 năm .Kế hoạch ngắn hạn : hàng tháng , hàng quý, hàng năm.
- Tổ chức xét duyệt đề tài, dự án, xét duyệt sáng kiến cải tiến, phát minh sáng chế, bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học.
- Theo dõi và kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện các đề tài, dự án, tại các đơn vị. Báo cáo Viện trưởng kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch .
- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án khi kết thúc. 
- Tập hợp, lưu giữ các sản phẩm của đề tài, dự án (nếu có), các bản báo cáo kết quả và các tài liệu liên quan đến công việc nghiên cứu .
- Thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển giao công nghệ, ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học, sản xuất dịch vụ và đăng ký phát minh sáng chế . Thực hiện các thủ tục hành chính về kiểm nghiệm sản phẩm, thử lâm sàng, xin phép sản xuất .
- Là đơn vị thường trực của HĐ KHKT Viện . 
- Tổ chức sinh hoạt khoa học, hội nghị và hội thảo khoa học .
2 - Hợp tác quốc tế :
- Xây dựng kế hoạch, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu sử dụng cây thuốc và phát triển dược liệu .
- Theo dõi việc thực hiện các nội dung hợp tác đã được ký kết hoặc thoả thuận thống nhất giữa Viện và các tổ chức, cá nhân có quan hệ với Viện. 
- Chuẩn bị các thủ tục hành chính để tiếp đón khách nước ngoài đến Viện làm việc .
- Thực hiện các thủ tục hành chính trong việc gửi mẫu vật, trao đổi sách báo, tạp chí với các cá nhân và tổ chức nước ngoài .
3 - Đào tạo sau đại học :
- Xây dựng chương trình đào tạo, bổ túc chuyên môn cho CBCC chuyên ngành dược liệu và kế hoạch tuyển NCS hàng năm .
- Tổ chức biên soạn các tài liệu giảng dạy lý thuyết và thực hành theo các chuyên ngành của Viện cho học sinh cao học, NCS và thực tập sinh .
- Tổ chức thi tuyển, quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện chương trình học tập của các học viên .
- Mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo chuyên môn với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nưóc, đặc biệt với Trường Đại học Dược, Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Nông nghiệp I và các cơ sở giảng dạy, nghiên cứu khác trong công tác đào tạo sau đại học.

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn