Các phòng chức năng

Phòng Khoa học và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114 /QĐ-VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

Phòng Khoa học và đào tạo là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Viện, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ.

II. Nhiệm vụ

  1. Công tác kế hoạch chung

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Viện trưởng, cấp có thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch phát triển Viện 5 năm, hằng năm, hằng tháng;

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm, hằng năm phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển chung của Viện;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch phát triển của các đơn vị; trình Viện trưởng và cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch phát triển hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo quy định;

2. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Viện trưởng ban hành các quy chế (Quy chế Quản lý khoa học, Quy chế Hoạt động Hội đồng KHCN&ĐT,...), quy định, hướng dẫn và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định do Viện trưởng ban hành;

- Chủ trì tổ chức thẩm định, xét duyệt, đánh giá đề cương nghiên cứu  nhiệm vụ KH&CN các cấp, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thuyết minh và hợp đồng để trình Viện trưởng và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại các đơn vị. Báo cáo Viện trưởng kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai        thực hiện;

- Tổ chức thẩm định, đánh giá, nghiệm thu, phổ biến ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực phát triển dược liệu;

- Quản lý các sản phẩm KH&CN dạng II, III và các tài liệu liên quan;

- Thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển giao công nghệ, ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và đăng ký phát minh sáng chế;

- Là đơn vị thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ và đào tạo Viện;

- Tổ chức sinh hoạt khoa học, hội nghị và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;

3. Công tác hợp tác quốc tế (sau đây gọi tắt là HTQT)

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai các hoạt động HTQT và đối ngoại theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng các văn bản (quy chế, quy định, hướng dẫn…) liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế để trình Viện trưởng phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện;

- Đầu mối tham mưu cho Viện trưởng trong việc đàm phán, ký kết văn bản thuộc lĩnh vực HTQT; duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới và theo dõi, quản lý việc thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm theo quy định;

- Chủ trì xây dựng, triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện các quy định đối với người nước ngoài đến học tập, đào tạo, nghiên cứu tại các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật;

4. Công tác đào tạo

* Đào tạo trình độ Tiến sĩ

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ về 02 chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền và Dược lý - Dược      lâm sàng;

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác biên soạn chương trình, quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, biên soạn tài liệu, giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn phục vụ công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng;

- Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, kết quả học tập của Nghiên cứu sinh; định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy. Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, bảo vệ luận án và cấp bằng Tiến sĩ;

- Phối hợp với P.TCKT xây dựng và triển khai kế hoạch thu, chi nguồn kinh phí đào tạo NCS (NSNN cấp và nguồn thu từ học phí).

* Đào tạo liên tục, dài hạn và ngắn hạn:

- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

- Chủ trì tổ chức các lớp đào tạo liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên ngành;

- Mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo chuyên môn với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;

5. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo và quản lý cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác đào tạo của Viện;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn