Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính

( Ban hành kèm theo Quyết định số : /VDL-QĐ ngày tháng 10 năm 2001)  I - Vị trí chức năng
Phòng TCCB là đơn vị trực thuộc Ban Giám Đốc có chức năng giúp Viện trưởng về công tác tổ chức, quản lý nhân sự, công tác chính sách chế độ của Nhà nước đối với CBCC, công tác ANBVCT nội bộ .
II - Nhiệm vụ .  1 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện thực hiện việc :
- Sắp xếp tổ chức bộ máy của Viện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ .
- Biên soạn dự thảo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc Viện và đề xuất phân cấp trách nhiệm trong công tác quản lý đối CB phụ trách các đơn vị trình Viện trưởng xét duyệt và tổ chức thực hiện .

2 - Căn cứ vào tổng số biên chế được giao hàng năm và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong Viện, xây dựng kế hoạch phân phối chỉ tiêu biên chế bổ sung cho các đơn vị .

3 - Xây dựng quy hoạch đào tạo CBCC làm công tác quản lý, và CBCC chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc Viện, đồng thời theo dõi triển khai việc đào tạo CB theo quy hoạch đã được duyệt.

4 - Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm, tiếp nhận, thuyên chuyển CBCC. Thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương hàng năm , các chế độ phụ cấp, khen thưởng , kỷ luật đối với CBCC viên chức trong Viện .

5 - Phổ biến các quy định, chính sách, chế độ của Bộ Y tế, của Nhà nước cho CBCC viên chức trong Viện và thực hiện công tác pháp chế.

6 - Là đơn vị thường trực Hội đồng thi đua, Hội đồng lương.

7 - Thực hiện công tác tiếp dân, Thanh tra thủ trưởng và an ninh bảo vệ chính trị nội bộ .

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn