Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118 /QĐ-VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

         Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, chế độ chính sách, an ninh bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính văn thư, đảm bảo trật tự an toàn cơ quan.

II. Nhiệm vụ

A. Tổ chức bộ máy, cán bộ

1. Tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý về tổ chức bộ máy các đơn vị  thuộc Viện:

- Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Dược liệu trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm, Trạm thuộc Viện, trình Viện trưởng ban hành;

- Đầu mối tổng hợp các đề án để Viện trưởng trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Viện;

- Đầu mối xây dựng hồ sơ xếp hạng Viện trình Bộ Y tế thẩm định quyết định xếp hạng, cấp phép hoạt động;

2. Tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý về viên chức, người lao động trong đơn vị:

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng Đề án Vị trí việc làm của Viện; Tổ chức thẩm định Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của các đơn vị trực thuộc trình Viện trưởng;

- Chủ trì tổng hợp, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện và các đơn vị thuộc Viện theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ;

- Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình quản lý viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Viện trưởng bao gồm: quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động; quy định về đánh giá phân loại viên chức; quy định về thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn,…;

- Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp, hợp đồng lao động, đánh giá viên chức, thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật đối với viên chức theo thẩm quyền được phân cấp;

- Thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với viên chức, người lao động;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện quy trình cử viên chức, người lao động thuộc đối tượng được phân cấp quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

          - Phối hợp với Phòng KH&ĐT thực hiện thủ tục quản lý đoàn ra, đoàn vào;

- Phổ biến các quy định, chính sách, chế độ của Bộ Y tế, của Nhà nước cho viên chức, người lao động trong Viện và thực hiện công tác pháp chế;

- Quản lý hồ sơ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

3. Theo dõi, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Công tác Văn phòng Đảng; Thanh tra thủ trưởng, Công tác tiếp dân, Công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ; Công tác quân sự, dân quân tự vệ,…;

4. Làm đầu mối giúp Viện trưởng về công tác cải cách hành chính;

5. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo cáo về tổ chức, viên chức, người lao động trong Viện theo quy định của pháp luật.

          B. Hành chính

1. Thực hiện các thủ tục hành chính về tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ công văn đi và đến, cấp giấy giới thiệu, giấy đi công tác, quản lý và sử dụng dấu theo quy định. Đảm bảo công tác thông tin liên lạc của cơ quan;

2. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu của Viện;

3. Thực hiện tiếp nhận, trình và chuyển trả Hồ sơ trình ký hằng ngày theo chế độ trình ký một cửa;

4. Phục vụ tiếp khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Viện, các cuộc họp theo đăng ký và đột xuất. Chuẩn bị và phục vụ các Hội nghị hoặc cuộc họp chung toàn Viện và thực hiện dịch vụ hội trường (trang trí, nước uống);

5. Quản lý, đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa và xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô và bố trí xe phục vụ công việc của cơ quan;

6. Xây dựng Nội quy cơ quan, Nội quy tiếp khách và theo dõi việc thực hiện. Đảm bảo cơ quan trật tự an toàn, vệ sinh, sạch, đẹp;

7. Lập kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ hằng năm và theo dõi chăm sóc sức khoẻ, mua bảo hiểm y tế cho VC, NLĐ trong Viện.

          C. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn