Các khoa chuyên môn

Khoa Hóa PT - Tiêu chuẩnChức năng và nhiệm vụ:
- Nghiên cứu các phương pháp phân tích gồm định tính, định lượng các hoạt chất từ dược liệu.
- Xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.
- Kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
- Đào tạo cán bộ chuyên ngành.

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn