Các khoa chuyên môn

Khoa Hóa PT - Tiêu chuẩn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1108 /QĐ-VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

Khoa Hóa phân tích - Tiêu chuẩn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng nghiên cứu phân tích hoá lý và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dược liệu, bán thành phẩm, các sản phẩm nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ truyền.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu các phương pháp phân tích hóa lý ứng dụng xây dựng dấu vân tay hóa học, tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm dược liệu, bán thành phẩm, các sản phẩm nguồn gốc dược liệu, thuốc cổ truyền;

2. Nghiên cứu các phương pháp kiểm định dược liệu bằng kỹ thuật hiển vi (kính kiển vi điện tử, kính hiển vi điện tử quét -SEM) trong xác định đặc điểm vi phẫu và nhận dạng bột dược liệu phục vụ tiêu chuẩn hóa;

3. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu, bán thành phẩm, các sản phẩm nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ truyền;

4. Nghiên cứu thiết lập bộ dược liệu đối chiếu, dược liệu chuẩn; chất đối chiếu, chất chuẩn phục vụ công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm;

5. Kiểm nghiệm dược liệu, bán thành phẩm, các sản phẩm nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ truyền theo tiêu chuẩn cơ sở và Dược điển Việt Nam;

6. Tham gia nghiên cứu dược động học và xác định sinh khả dụng của các sản phẩm từ dược liệu và thuốc cổ truyền;

  7. Tham gia hợp tác nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

8. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành; tham gia tư vấn về công tác kiểm tra đánh giá chất lượng và quản lý chất lượng dược liệu, bán thành phẩm, các sản phẩm nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ truyền;

9. Biên tập, công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa Phân tích -        Tiêu chuẩn;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn