Các khoa chuyên môn

Khoa Hóa thực vật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1111 /QĐ - VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

         Khoa Hoá Thực vật là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng nghiên cứu thành phần hoá học của dược liệu, nghiên cứu chiết xuất hoạt chất, bán tổng hợp và tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu thành phần hoá học của dược liệu, thuốc cổ truyền (chiết xuất, phân lập, tinh chế và xác định cấu trúc; dấu vân tay hóa học; hàm lượng trong dược liệu); nghiên cứu thành phần hóa học định hướng tác dụng sinh học;

2. Nghiên cứu các phương pháp chiết xuất và xây dựng quy trình chiết xuất các hoạt chất và nhóm hoạt chất từ dược liệu, thuốc cổ truyền;

3. Nghiên cứu bán tổng hợp và tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học;

  4. Tham gia hợp tác nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

5. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành; tham gia tư vấn công tác chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của Khoa;

6. Biên tập, công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực hóa thực vật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn