Các khoa chuyên môn

Khoa Dược lý - Sinh hóa

1- Chức năng nhiệm vụ và những lĩnh vực chuyên sâu:
+ Đánh giá và sàng lọc tác dụng dược lý và sinh học của các sản phẩm từ dược liệu hoặc tổng hợp trên các mô hình dược lý thực nghiệm ( invitro, in vivo)
+ Đánh giá độ an toàn của thuốc: độc tính cấp, độc tính bán trường diễn, độc tính tại chỗ, các đột biến gây ung thư, quái thai…
+ Đánh giá tác dụng sinh học của thuốc trên vi sinh vật (vi khuẩn, nấm mốc..)
+ Sàng lọc tác dụng của thuốc trên mô hình dược lý tế bào và dược lý phân tử.
+ Tham gia đào tạo cán bộ sau đại học chuyên ngành dược lý.
+ Thực hiện dịch vụ hợp đồng nghiên cứu khoa học.
+ Hợp tác quốc tế thông qua ký kết nghị định thư.
2- Tổ chức nhân sự:
Khoa hiện có 7 cán bộ, trong đó có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ. Các cán bộ sau đại học đều được đào tạo ở nước ngoài.

3- Cơ sở vật chất 
Khoa có tổng diện tích là 240m2. Được chia làm 3 khu: Khu chăn nuôi súc vật thí nghiệm, khu thí nghiệm dược lý thực nghiệm, khu thí nghiệm dược lý tế bào và phân tử.
Hiện tại, khoa được trang bị hệ thống máy móc khá hiện đại và được bổ sung dần thông qua các đề tài dự án để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học.

4- Hướng phát triển: 
Đẩy mạnh chuyên khoa dược lý tế bào, dược lý phân tử trong nghiên cứu sàng lọc tác dụng dược lý của thuốc. Hướng tới đánh giá cơ chế tác dụng của thuốc.

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn