Các khoa chuyên môn

Khoa Dược lý - Sinh hóa

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1109 /QĐ-VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

          Khoa Dược lý - Sinh hóa là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng nghiên cứu về dược lý, sinh học, sinh hóa, độ an toàn của các chất, nhóm chất, cao chiết và chế phẩm.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu đánh giá tác dụng dược lý và cơ chế tác dụng của các chất, nhóm chất, cao chiết và chế phẩm trên các mô hình dược lý thực nghiệm, phân tử, tế bào,…;

2. Nghiên cứu đánh giá độ an toàn của các chất, nhóm chất, cao chiết và chế phẩm: độc tính cấp, độc tính bán trường diễn, độc tính bất thường, độc tính tại chỗ, độc tính sinh sản, các đột biến gây ung thư, quái thai,…;

3. Nghiên cứu dược động học của các chất, nhóm chất, cao chiết và chế phẩm trên động vật;

4. Kết hợp với các tổ chức được Bộ Y tế cho phép để thử lâm sàng các sản phẩm nghiên cứu, xác minh tác dụng điều trị và độ an toàn của thuốc trên      lâm sàng;

5. Chăn nuôi và theo dõi các động vật phục vụ công tác nghiên cứu dược lý - sinh hoá;

6. Tham gia hợp tác nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

7. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành; tham gia tư vấn công tác chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của Khoa;

8. Biên tập, công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Dược lý - Sinh hóa;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn