Các khoa chuyên môn

Khoa Công nghệ chiết xuất

( Ban hành kèm theo Quyết định số :         /VDL-QĐ ngày      tháng 10 năm 2001)
I - Vị trí chức năng .
 
Khoa Công nghệ chiết xuất là đơn vị trực thuộc Ban Giám Đốc có chức năng nghiên cứu triển khai công nghệ, xây dựng các quy trình chiết xuất hoạt chất hoặc nhóm hoạt chất từ dược liệu ở quy mô công nghiệp .
II - Nhiệm vụ .
 
1 - Tiếp thu và triển khai các công trình nghiên cứu về chiết xuất đã hoàn thiện từ các cơ sở thí nghiệm sang lĩnh vực nghiên cứu công nghệ .
2 - Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết xuất hoạt chất hoặc nhóm hoạt chất ở quy mô công nghiệp và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phương án sản xuất, xây dựng giá thành cho từng quy trình công nghệ .
3 - Tiến hành chiết xuất các hoạt chất hoặc nhóm hoạt chất phục vụ cho việc triển khai sản xuất thuốc phục vụ thử lâm sàng .
4 - Đề xuất giải pháp thiết kế, chế tạo và lắp đặt các dây chuyền công nghệ chiết xuất .
5 - Tham gia công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành .
6 - Tham gia công tác chuyển giao công nghệ chiết xuất, công tác dịch vụ và sản xuất của Viện .

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn