Các khoa chuyên môn

Khoa Công nghệ chiết xuất

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1112 /QĐ-VDL ngày 22 tháng 10  năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

Khoa Công nghệ Chiết xuất là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng nghiên cứu, triển khai và xây dựng các quy trình công nghệ chiết xuất các hoạt chất, các nhóm hoạt chất từ dược liệu.

II. Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình chiết, tách các hoạt chất và nhóm hoạt chất từ dược liệu, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phương án sản xuất, xây dựng giá thành cho từng quy trình công nghệ. Nghiên cứu các giải pháp thiết kế, chế tạo lắp đặt các dây chuyền công nghệ chiết xuất;
  2. Áp dụng và triển khai các công trình nghiên cứu về chiết xuất hoạt chất và nhóm hoạt chất đã hoàn thiện từ các cơ sở thí nghiệm sang lĩnh vực nghiên cứu công nghệ;
  3. Chuyển giao các quy trình kỹ thuật, công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
  4. Tham gia hợp tác nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
  5. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành; tham gia tư vấn công tác chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của Khoa;
  6.  Biên tập, công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ          chiết xuất;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn