Các phòng chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán

I - Vị trí chức năng
Phòng tài chính kế toán là đơn vị thuộc Ban giám đốc có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc, giúp Viện Trưởng quản lý và giám sát mọi hoạt động về tài chính trong Viện theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, theo quy định của Bộ Y tế và các quy chế của Viện ban hành.
II - Nhiệm vụ .
1.     Thu thập, tổng hợp và đề xuất ý kiến xử lý các nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, các nguồn kinh phí khác và việc sử dụng các nguồn kinh phí đó. Phân tích và  đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ tại các đơn vị.
2.      Lập kế hoạch phân bổ dự toán cho các Trung tâm, Trạm trực thuộc Viện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu chi, quyết toán, việc thu nộp ngân sách, thanh toán và thực hiện các chế độ chính sách tài chính của Nhà Nước tại các đơn vị.    
3. Lập sổ sách theo dõi các nguồn kinh phí: Kinh phí tự chủ và không tự chủ; kinh phí XDCB; kinh phí sản xuất kinh doanh dịch vụ,
4.      Thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của các đề tài, dự án do Viện quản lý
5.      Bám sát đề cương NCKH, dự toán được duyệt và các quy chế chi tiêu hiện hành  để thanh toán và theo dõi các khoản chi tiêu của Viện, của các đề tài, dự án, các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ 
6.      Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ  quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu cho công tác xây dựng kế hoạch  NCKH
7.     Đăng ký quỹ lương và các khoản phụ cấp theo quý, năm. Quyết toán BHXH tháng, quý, năm.
8.      Đối chiếu kiểm quỹ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất
9.      Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm, Trạm trực thuộc Viện thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính do Nhà nước ban hành.
10.    Xây dựng phương án giá thành tổng thể cho các mặt hàng đưa vào sản xuất và  dịch vụ (sau khi có số liệu chi tiết chi phí của từng loại dịch vụ, từng mặt hàng sản xuất). Theo dõi việc thực hiện công tác tài chính của các dự án sản xuất thử, sản xuất kinh doanh dịch vụ 
11.   Kết hợp với các phòng chức năng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với  từng giai đoạn phát triển của Viện.
III. Biên chế:
Căn cứ vào thực tế hoạt động NCKH và SXKD dịch vụ trong tình hình mới P.TCKT đề nghị định biên là: 6 biên chế tại phòng TCKT - cơ sở 3B Quang Trung. Cụ thể
1. Trưởng phòng tài chính kế toán (Kế toán trưởng): Quản lý chung, trực tiếp theo  dõi đôn đốc các công việc của phòng, lập dự toán chi tiết, giao dự toán cho các  đơn vị. Kiểm tra việc chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của các đề tài, dự án, các dịch vụ do viện quản lý. Trực tiếp báo      cáo với Viện trưởng và BGĐ tình tình tài chính của Viện khi cần thiết.

2. Phó phòng tài chính kế toán (Kế toán tổng hợp): Thay mặt Trưởng phòng TCKT ký các chứng từ thanh toán, giải quyết các công việc thường xuyên của phòng, của Viện khi trưởng phòng đi vắng; có nhiệm vụ tổng hợp số liệu tài chính, lập quyết toán quý, năm. Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ tại Viện; Theo dõi, quản lý tình hình tài chính của các đơn vị Trung tâm, Trạm nghiên cứu  trực thuộc Viện.
.
3. Kế toán thanh toán, kiêm nhiệm công việc kế toán lương, phụ cấp và kế toán các  nguồn kinh phí, công nợ phải thu, phải trả

4.Kế toán thuế, vật tư, kiêm nhiệm kế toán TSCĐ, BHXH

5. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc

6. Thủ quỹ (chuyên trách, không kiêm nhiệm): Có nhiệm vụ thu chi tiền mặt qua quỹ,  sắp xếp, đóng chứng từ lưu trữ; chịu trách nhiệm theo dõi TSCĐ của phòng.Chức  năng  nhiệm  vụ  của  từng  biên chế  có  thể được thay đổi hoặc sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình thực tế hay từng giai đoạn phát triển của Viện.

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn