Các phòng chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1119 /QĐ-VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng quản lý và giám sát mọi hoạt động về tài chính trong Viện theo quy định của pháp luật hiện hành, của Bộ Y tế và các quy chế của Viện Dược liệu.

II. Nhiệm vụ

1. Thu thập, tổng hợp và đề xuất ý kiến xử lý các nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, các nguồn kinh phí khác và việc sử dụng các nguồn kinh phí đó. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ tại các đơn vị;

2. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Lập kế hoạch phân bổ dự toán cho các các Trung tâm, Trạm trực thuộc Viện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu chi, quyết toán, việc thu nộp ngân sách, thanh toán và thực hiện các chế độ chính sách tài chính của Nhà nước tại các đơn vị;

3. Lập sổ sách theo dõi các nguồn kinh phí: Kinh phí tự chủ và không tự chủ, kinh phí xây dựng cơ bản, kinh phí sản xuất kinh doanh dịch vụ;

4. Thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của các đề tài, dự án do Viện quản lý;

5. Bám sát đề cương nghiên cứu khoa học, dự toán được duyệt và các quy chế chi tiêu hiện hành để thanh toán và theo dõi các khoản chi tiêu của Viện, của các đề tài, dự án, các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ;

6. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu cho công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học;

7. Đăng ký quỹ lương và các khoản phụ cấp theo quí, năm. Thực hiện các thủ tục giấy tờ về lương cho cán bộ tiếp nhận, chuyển công tác, nghỉ hưu và chính sách chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động trong Viện; Quyết toán Bảo hiểm xã hội tháng, quý, năm;

8. Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán. Đối chiếu và kiểm quỹ hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất;

9. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm, Trạm trực thuộc Viện thực hiện đúng các quy định quản lý tài chính do Nhà nước ban hành;

10. Xây dựng phương án giá thành tổng thể cho các mặt hàng đưa vào sản xuất và dịch vụ (sau khi có số liệu chi tiết chi phí của từng loại dịch vụ, từng mặt hàng sản xuất). Theo dõi việc thực hiện công tác tài chính của các dự án sản suất thử, sản xuất kinh doanh dịch vụ;

11. Kết hợp với các phòng chức năng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Viện;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn