Các phòng chức năng

Phòng Quản trị và VTTB y tế

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Vật tư Quản trị và Thiết bị y tế  theo như quyết định số    /QĐ-VDL, ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Viện trưởng Viện Dược liệu như sau:
- Quản lý toàn bộ hồ sơ trang thiết bị, vật tư, dung môi hoá chất tại kho và hiện tại đang sử dụng tại các đơn vị.
- Chuẩn bị các thủ tục hành chính về mua sắm trang thiết bị, vật tư hàng năm cho các đơn vị theo kế hoạch.
- Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng các trang thiết bị và vật tư dung môi hoá chất và theo dõi việc thực hiện.
- Cung cấp vật tư, dung môi hoá chất, văn phòng phẩm và vật dụng rẻ tiền mau hỏng.
- Theo dõi việc triển khai sử dụng thiết bị. Xây dựng quy chế vận hành, lập lý lịch cho từng thiết bị và kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị hàng năm.
- Thực hiện các thủ tục hàng chính về thanh lý các thiết bị, dung môi, hoá chất hư hỏng.
- Có trách nhiệm liên hệ với các cơ sở bảo hành để sửa chữa các thiết bị, máy móc của các đơn vị bị hư hỏng.
- Là đầu mối trong việc xây dựng các dự án mua sắm tăng cường trang thiết bị và theo dõi thực hiện các dự án đó.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn