Các đơn vị cấu thành khác

Trung tâm Chuyển giao KHCN và Phát triển dược liệu

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

“TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU” (Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-VDL ngày 24/8/2004 của Viện trưởng Viện Dược liệu)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1

 Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ và  phát triển dược liệu (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Viện Dược liệu, do Viện trưởng Viện Dược liệu ra quyết định thành lập trên cơ sở cho phép của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trung tâm có :

- Trụ sở làm việc :      3B Quang Trung - Hà Nội

- Tên giao dịch quốc tế:

- Điện thoại:

- Fax:

ĐIỀU 2:

Trung tâm có chức năng nghiên cứu triển khai, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, ký kết các hợp đồng dịch vụ khoa học, sản xuất, giới thiệu và bán các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện Dược liệu nhằm đáp ứng nhu cầu về thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc và phát triển dược liệu.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

ĐIỀU 3:

Thực hiện chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, bao gồm các quy trình công nghệ, các công trình nghiên cứu khoa học đã thành công của Viện Dược liệu cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc và dược liệu.

Tổ chức ký kết các hợp đồng kinh tế, dịch vụ triển khai khoa học đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất và kinh doanh thuốc, dược liệu khi được Viện trưởng cho phép.

Tổ chức sản xuất và giới thiệu các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện.

Ký kết các hợp đồng sản xuất, gia công với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, đồng thời tăng nguồn thu góp phần bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động của Viện và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức trong cơ quan.

Trung tâm chủ động khai thác nguồn dược liệu, tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết trong lĩnh vực sản xuất dược liệu.

Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và giới thiệu các sản phẩm từ dược liệu.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

ĐIỀU 4:
Trung tâm có một Giám đốc và các Phó giám đốc giúp điều hành công việc.

Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm do Viện trưởng ký quyết định bổ nhiệm.

Giám đốc là đại diện pháp nhân của Trung tâm và chịu trách nhiệm cao nhất trước Viện trưởng, trước pháp luật về việc quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc và Phó giám đốc có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Viện trưởng. Trong quá trình điều hành, quản lý nếu không đáp ứng được công việc, Viện trưởng ra quyết định miễn nhiệm.

Biên chế của trung tâm gồm:

- Cán bộ chính nhiệm do Viện trưởng điều động.

- Cán bộ của các đơn vị khác trực thuộc Viện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
- Nhân viên làm hợp đồng lao động do Giám đốc Trung tâm trực tiếp ký theo quy định của Luật lao động và tự trang trải tiền công.

Số lượng cụ thể của số biên chế chính nhiệm và kiêm nhiệm do Viện trưởng quyết định tuỳ theo nhu cầu phát triển của trung tâm.

CHƯƠNG IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TÀI SẢN

ĐIỀU 5:

Tài sản của trung tâm thuộc sở hữu Nhà nước được viện trưởng giao cho Trung tâm, đứng đầu là Giám đốc, trực tiếp quản lý và sử dụng. Trung tâm có trách nhiệm bảo quản, duy trì, sử dụng đúng mục đích và bổ sung hoặc đổi mới bằng các nguồn vốn của Trung tâm. Toàn bộ tài sản của Trung tâm phải thống kế đầy đủ vào sổ sách theo quy định hiện hành và trong báo cáo tài sản chung của Viện.

Việc nhượng bán, cho thuê hoặc thanh lý tài sản phải được Viện trưởng và cấp trên quản lý cho phép.

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

ĐIỀU 6:

Vốn hoạt động của Trung tâm là :

Nguồn vốn của Trung tâm là:

- Nguồn do Viện Dược liệu cấp từ vốn sự nghiệp và vốn tự có để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Nguồn thu từ các hợp đồng kinh tế, dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ,…

- Nguồn do Trung tâm tự huy động.

ĐIỀU 7:

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đồng thời chịu trách nhiệm bảo tồn nguồn vốn được giao.

Hàng quý Trung tâm báo cáo Viện trưởng về tình hình hpatj động , chi tiêu tài chính và tài sản của Trung tâm như các đơn vị khác có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc Viện.

Hàng năm Trung tâm phải lập phương án hoạt động sản xuất của năm sau trình Viện trưởng phê duyệt.

Trung tâm có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra khi có yêu cầu  của Viện trưởng  và các cơ quan pháp luật có thẩm quyền của Nhà nước.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ

ĐIỀU 8:

Trung tâm được tổ chức lại khi có sự thay đổi về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, hoặc khi cần phải sáp nhập vào tổ chức khác cho phù hợp với tình hình thực tế.

ĐIỀU 9:

Trung tâm bị xem xét giải thể khi vi phạm Điều lệ Tổ chức và hoạt động, vi phạm các quy định của Viện, không thực hiện được nhiệm vụ được giao sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết, hoặc khi thấy việc tiếp tục duy trì Trung tâm là không cần thiết.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 10:

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều nào chưa hợp lý, cần bổ sung sửa đổi, Giám đốc Trung tâm đề nghị Viện trưởng bằng văn bản để xem xét quyết định.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn