Các phòng chức năng

Phòng Quản trị và Vật tư thiết bị y tế

Phòng Quản trị vật tư

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1117/QĐ-VDL ngày 22 tháng 10 năm 2020)

I. Chức năng

Phòng Quản trị và vật tư thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Dược liệu, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản trị đất đai, cơ sở hạ tầng, vật tư, trang thiết bị, dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu theo qui định.

II. Nhiệm vụ

 1. Quản trị
 1. Tham mưu giúp Viện trưởng về phương hướng, chủ trương, các quyết định, quy chế về công tác quản trị;
 2. Tham mưu, đầu mối xây dựng các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và theo dõi việc thực hiện;
 3. Tham mưu, đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng hằng năm đảm bảo chất lượng và tiến độ khi được phê duyệt;
 4. Quản lý, vận hành toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng: Đất, nhà và các công trình gắn trên đất của toàn Viện (bao gồm tại 3B Quang Trung và các đơn vị trực thuộc Viện);
 5. Quản lý, vận hành và đề xuất khắc phục hệ thống điện, hệ thống nước (nước sạch, nước giếng khoan, nước thải), hệ thống xử lý khí thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong Viện. Đảm bảo thường xuyên có điện, nước phục vụ hoạt động của Viện;
 6. Thường trực Hội đồng quản lý nhà đất của Viện;
 7. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ về: Đất, nhà và các công trình gắn trên đất trong toàn Viện theo quy định.

B. Vật tư, trang thiết bị y tế

 1. Tham mưu, đầu mối xây dựng các dự án đầu tư, tăng cường năng lực nghiên cứu, kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc;
 2. Tham mưu, đầu mối xây dựng quy chế quản lý tài sản và định mức sử dụng trang thiết bị;
 3.  Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, kiểm chuẩn trang thiết bị, máy móc; mua sắm các loại vật tư, tiêu hao, dung môi,               hóa chất…;
 4. Quản lý máy, trang thiết bị về bảo quản, vận hành, kỹ thuật và an toàn. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, thiết bị; phối hợp với các bộ phận sử dụng xây dựng quy trình vận hành máy móc thiết bị. Định kỳ đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế;
 5. Quản lý kho cấp phát, cung ứng vật tư, dung môi hoá chất, nguyên vật liệu an toàn, khoa học, đảm bảo tính chuyên biệt của từng loại vật tư, sinh phẩm, hóa chất…theo quy định. Quản lý thống kê và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ vật tư, thiết bị y tế;
 6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công;
 7. Thường trực Hội đồng thanh lý tài sản, thu hồi và làm thủ tục điều chuyển, thanh lý các thiết bị theo quy định của pháp luật;
 8. Xây dựng các quy trình vận hành, các quy định an toàn cho trang thiết bị y tế, kiểm tra công tác bảo hộ lao động, theo dõi và xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm định các thiết bị an toàn theo quy định của pháp luật;
 9. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo quản, sử dụng trang thiết bị;
 10. Nhập kho, quản lý, bảo quản sản phẩm dạng I từ kết quả nghiên cứu KH&CN các cấp theo quy định;
 11. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ thiết bị theo quy định.
 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn