Các đơn vị cấu thành khác

Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và Giống dược liệu Quốc gia

A. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và Giống dược liệu Quốc gia có chức năng nghiên cứu toàn diện về nguồn gen và giống dược liệu phục vụ sự nghiệp phát triển dược liệu; bao gồm thu thập, bảo tồn, lưu giữ, đánh giá nguồn gen; nghiên cứu phát triển công nghệ chọn tạo giống, khảo nghiệm, kiểm định và xác nhận chất lượng giống dược liệu; đào tạo, tư vấn, chuyển giao quy trình công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất giống và dược liệu.

B. Nhiệm vụ

1. Thu thập, bảo tồn, lưu giữ và đánh giá nguồn gen dược liệu.

2. Nghiên cứu đặc điểm di truyền nguồn gen và những gen liên quan đến năng suất, chất lượng dược liệu, tính chống chịu phục vụ chọn tạo và phục tráng giống dược liệu.

3. Nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống bằng các phương pháp truyền thống và công nghệ sinh học.

4. Nghiên cứu nhận dạng và đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen và giống cây dược liệu.

5. Xây dựng tiêu chuẩn giống, quy chuẩn khảo nghiệm và khảo nghiệm giống dược liệu theo quy định của pháp luật. Kiểm định, xác nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi sử dụng làm dược liệu.

6. Tham gia đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ và quy trình kỹ thuật nhân giống, sản xuất giống và dược liệu.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Dược liệu giao.

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn