Các đơn vị cấu thành khác

Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ Dược liệu

A. Chức năng

Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ dược liệu có chức năng triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh và phát triển các sản phẩm từ dược liệu theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ chung:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược liệu và sản xuất kinh doanh sản phẩm từ dược liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;

b) Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên doanh liên kết và giới thiệu sản phẩm từ dược liệu bao gồm dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, mỹ phẩm và các sản phẩm khác từ dược liệu theo đúng qui định của pháp luật;

c) Triển khai trồng trọt, thu hái, chế biến, kinh doanh dược liệu;

d) Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Dược liệu giao;

e) Thực hiện quản lý đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Xây dựng và triển khai có hiệu quả  kế hoạch hoạt động của Trung tâm hàng năm, kế hoạch 05 năm và các kế hoạch đột xuất.

b) Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên doanh       liên kết:

 • Sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hóa dược và dược liệu, thiết bị y tế;
 • Sản xuất kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; hóa dược và dược liệu;
 • Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng và chế phẩm vệ sinh;
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
 • Sản xuất kinh doanh thực phẩm khác chưa được phân vào đâu;
 • Sản xuất chế biến và cung ứng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền;
 • Thực hiện các dịch vụ gia công sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm…;
 • Thực hiện các dịch vụ gia công chiết xuất, sản xuất, kinh doanh cao dược liệu.

c) Triển khai phát triển trồng trọt, thu hái, chế biến dược liệu:

 • Trồng cây dược liệu;
 • Thu hái, khai thác dược liệu;
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
 • Hoạt động sau thu hoạch.

d) Các hoạt động chuyên môn khác:

 • Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược liệu, tư vấn trồng trọt, thu hái, khai thác, chế biến dược liệu, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm…từ dược liệu;
 • Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác: xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Dược liệu giao theo quy định của pháp luật.

3. Công tác quản lý đơn vị 

a)  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm: cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý việc tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh và phát triển các sản phẩm từ dược liệu theo quy định chuyên môn kỹ thuật và phạm vi chuyên môn đã được cấp thẩm quyền cho phép;

c) Tổ chức thực hiện việc thu, chi ngân sách, quản lý tài chính của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn tin: )

Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn