Các đơn vị cấu thành khác

Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa

I- Vị trí chức năng
Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Sapa là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc có chức năng tổ chức triển khai công tác nghiên cứu nhập nội và kỹ thuật giống cây thuốc phù hợp với điều kiện vùng núi cao phía bắc. Bảo tồn lưu giữ nguồn gen cây thuốc. Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Sapa có con dấu và tài khoản riêng để tiện giao dịch trong công tác
II- Chức năng nhiệm vụ của Trạm
1. Nghiên cứu nhập nội và thuần hóa cây thuốc. Đánh giá khả năng sinh trưởng và thích nghi của các cây thuốc trên làm cơ sở cho việc đi sâu nghiên cứu phát triển.
2. Nghiên cứu bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây thuốc tự nhiên, đặc biệt là những loại cây thuốc có nguy cơ tuyệt chủng. Xây dựng vườn cây thuốc đặc trưng khu vực núi cao Bắc bộ.
3. Thực hiện công tác chọn giống và phục tráng giống một số giống cây thuốc thoái hóa. Sản xuất và cung cấp giống cây thuốc có chất lượng tốt.
4. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật trồng câu thuốc trên địa bàn núi cao và xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu trên địa bàn núi cao, đất dốc.
5. Hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo địa phương tổ chức nuôi trồng và sản xuất dược liệu. Tham gia vào công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành

(Nguồn tin: )

Đơn vị phục vụ nghiên cứu
Các phòng chức năng
Các khoa chuyên môn